โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
ภาพวีดีโอ กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
คลิปวีดีโอการสร้างความสามัคคีปรองดอง
   คลิปวีดีโอการสร้างความสามัคคีปรองดอง
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2017-11-14
-
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-05-29
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการ ในระยะที่ 2
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-05-28
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากปาล์มน้ำมัน
วัน/เดือน/ปี
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับปริก
:: ข่าวเปิดสอบงานราชการ