โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งการร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
link website ทั่วไป
-
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-06-30
โครงการกระบี่เมืองสะอาด “กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก ครั้งที่ 9
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-06-26
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ตำบลและ ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อบต.ทับปริก
วัน/เดือน/ปี
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับปริก
:: ข่าวเปิดสอบงานราชการ