โทรศัพท์ 075-701-862
ทำเนียบบุคลากร กองศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม