โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
link website ทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล
นายประพิศ มากสิน
ตำแหน่ง : นายกอบต. ติดต่อ 0858925345
นายเอกราช เกิดสุข
ตำแหน่ง : รองนายก 1 ติดต่อ 0926047874
นายสุวรรณ อินพรหม
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกฯ ติดต่อ 0927018737
นายสุเทพ เพ็ชรรักษ์
ตำแหน่ง : รองนายก 2 ติดต่อ 0971738756
คณะบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล
นายจำเริญ นวลวิจิตร
ประธานสภาฯ
ติดต่อ 0872458965
นายกิติศักดิ์ เกิดสุข
รองประธานสภาฯ
ติดต่อ 0899727669
นายธงชัย ชนะกุล
สมาชิกสภาฯ ม.1
ติดต่อ 0801458792
นายวัธนา คงสุข
สมาชิกสภาฯ ม.2
ติดต่อ 0872458965
นางวรางคนาง มากสิน
สมาชิกสภาฯ ม.2
ติดต่อ 0848371093
นางประอำไพ ใจสว่าง
สมาชิกสภาฯ ม.3
ติดต่อ 0898738732
นายธงชัย เกิดสุข
สมาชิกสภาฯ ม.3
ติดต่อ 0901692859
นายรวย นาคบุตร
สมาชิกสภาฯ ม.4
ติดต่อ 0878899915
นางศุภลักษณ์ หอมขาว
สมาชิกสภาฯ ม.5
ติดต่อ 0822740212
นายอานนท์ บางพงค์
สมาชิกสภาฯ ม.5
ติดต่อ 0825825894
นายวัชรพล ถ่ำคู่
สมาชิกสภาฯ ม.6
ติดต่อ 0987018366
นายสุธรรม นวลจันทร์
สมาชิกสภาฯ ม.7
ติดต่อ 0904848443
นายธรรมนูญ เครือคง
สมาชิกสภาฯ ม.7
ติดต่อ 0904848443
นายบัญชา ตันเลียง
สมาชิกสภาฯ ม.8
ติดต่อ 0937639200
พนักงาน : หน่วยงานคลัง
นางจุรีย์ เกิดสุข
นางณาตยา มากสิน
นางบุญศรี สังคำ
นางเบ็ญจา นวลวิจิตร
นางศุภวรรณ เกิดสุข
นางสายใจ คงสุข
นางสาวเพ็ญฤดี บุตรครุธ
นายวิเชียร นวลวิจิตร
พนักงาน : หน่วยงานกองช่าง
นายทรงวุฒิ เอ่งฉ้วน
นายประเทือง สุขกุล
นายวริศว์ แก้วทอง
นายวีรยุทธ นคราวงศ์
นายศราวุธ เชื้อหอม
นายสนธยา บุตรครุธ
นายสมธวิล รักเกื้อ
นายช่างโยธา 4
นางสาวนุชนาฎ ภูมิไชยา
นายกิตติชัย ทรายขาว
น.ส.ธัญญา วุฒิเมธานนท์
พนักงาน : หน่วยงานส่วนศึกษา
น.ส.รัตนาภรณ์ เพ็ชรกุล
นางกัลยา นิจฉาวร
นางจุรีรัตน์ จินาวงศ์
นางดรุณี หอมทรัพย์
นางพิมพร ตั้นซ้วน
นางภัทรภรณ์ เนื้อนุ้ย
นางเยาวนิตย์ เวสพันธ์
นางสาวฐิตอนันท์ สันติพิทักษ์
นางสาวสุดา อินทรพรหม
นางสาวสุวิมล พรมแก้ว
นางสุภาภรณ์ จินาวงศ์
นายชนม์วิทย์ จินาวงค์
รัตนา กลับฉิ่ง
พนักงาน : หน่วยงานสำนักปลัด
น.ส.สุจิตรา บุญฤทธิ์
นางพรทิพย์ รักเกื้อ
นางวาสนา วรรณเพ็ชร์
นางวิภารัตย์ ชุมจันทร์
นางสาวบุญศรี ณ ระนอง
นางสาวสายสุณีย์ ชูดำ
นางสาวอำภา มากสิน
นายจตุพล เกิดสุข
นายดำรงด์เกียรติ นงลวิจิตร
นายเดชา ตันเลียง
นายบุญโชค อุดมศรี
นายปริญญา สมมาตย์
นายพรเทพ สุพิณรัตย์
นายไพโรจน์ คงเมือง
นายวิชัย ทองปรุง
นายวิชาญ นวลวิจิตร
นายศานิตย์ คลองรั้ว
นายอานนท์ สุขกุล
นางรัชนพ ศิริเพชร
นายศุภักษร ชูสุวรรณ์
อุดม อารินทร์
นายวิเศษ หิรัญ