โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล
นายประพิศ มากสิน
ตำแหน่ง : นายกอบต.
นายเอกราช เกิดสุข
ตำแหน่ง : รองนายก 1
นายสุวรรณ อินพรหม
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกฯ
นายสุเทพ เพ็ชรรักษ์
ตำแหน่ง : รองนายก 2
คณะบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล
นายจำเริญ นวลวิจิตร
ประธานสภาฯ
นายกิติศักดิ์ เกิดสุข
รองประธานสภาฯ
นายธงชัย ชนะกุล
สมาชิกสภาฯ ม.1
นายวัธนา คงสุข
สมาชิกสภาฯ ม.2
นางวรางคนาง มากสิน
สมาชิกสภาฯ ม.2
นางประอำไพ ใจสว่าง
สมาชิกสภาฯ ม.3
นายธงชัย เกิดสุข
สมาชิกสภาฯ ม.3
นายรวย นาคบุตร
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.4
นางศุภลักษณ์ หอมขาว
สมาชิกสภาฯ ม.5
นายอานนท์ บางพงค์
สมาชิกสภาฯ ม.5
นายวัชรพล ถ่ำคู่
สมาชิกสภาฯ ม.6
นายสุธรรม นวลจันทร์
สมาชิกสภาฯ ม.7
นายธรรมนูญ เครือคง
สมาชิกสภาฯ ม.7
นายบัญชา ตันเลียง
สมาชิกสภาฯ ม.8
สมาชิกสภาฯ ม.8
สมาชิกสภาฯ ม.8
พนักงาน : หน่วยงานคลัง
นางจุรีย์ เกิดสุข
นางณาตยา มากสิน
นางบุญศรี สังคำ
นางเบ็ญจา นวลวิจิตร
นางศุภวรรณ เกิดสุข
นางสายใจ คงสุข
นางสาวเพ็ญฤดี บุตรครุธ
นายวิเชียร นวลวิจิตร
พนักงาน : หน่วยงานโยธา
นายทรงวุฒิ เอ่งฉ้วน
นายประเทือง สุขกุล
นายวริศว์ แก้วทอง
นายวีรยุทธ นคราวงศ์
นายศราวุธ เชื้อหอม
นายสนธยา บุตรครุธ
นายสมธวิล รักเกื้อ
นายช่างโยธา 4
นางสาวนุชนาฎ ภูมิไชยา
นายกิตติชัย ทรายขาว
น.ส.ธัญญา วุฒิเมธานนท์
พนักงาน : หน่วยงานส่วนศึกษา
น.ส.รัตนาภรณ์ เพ็ชรกุล
นางกัลยา นิจฉาวร
นางจุรีรัตน์ จินาวงศ์
นางดรุณี หอมทรัพย์
นางพิมพร ตั้นซ้วน
นางภัทรภรณ์ เนื้อนุ้ย
นางเยาวนิตย์ เวสพันธ์
นางสาวฐิตอนันท์ สันติพิทักษ์
นางสาวสุดา อินทรพรหม
นางสาวสุวิมล พรมแก้ว
นางสุภาภรณ์ จินาวงศ์
นายชนม์วิทย์ จินาวงค์
รัตนา กลับฉิ่ง
พนักงาน : หน่วยงานสำนักปลัด
น.ส.สุจิตรา บุญฤทธิ์
นางพรทิพย์ รักเกื้อ
นางวาสนา วรรณเพ็ชร์
นางวิภารัตย์ ชุมจันทร์
นางสาวบุญศรี ณ ระนอง
นางสาวสายสุณีย์ ชูดำ
นางสาวอำภา มากสิน
นายจตุพล เกิดสุข
นายดำรงด์เกียรติ นงลวิจิตร
นายเดชา ตันเลียง
นายบุญโชค อุดมศรี
นายปริญญา สมมาตย์
นายพรเทพ สุพิณรัตย์
นายไพโรจน์ คงเมือง
นายวิชัย ทองปรุง
นายวิชาญ นวลวิจิตร
นายศานิตย์ คลองรั้ว
นายอานนท์ สุขกุล
นางรัชนพ ศิริเพชร
นายศุภักษร ชูสุวรรณ์
อุดม อารินทร์
นายวิเศษ หิรัญ