โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 

ตารางสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561)
 

  • เรื่องร้องเรียนทั่วไป  :  15  เรื่อง

ดำเนินการแล้วเสร็จ  12  เรื่อง   /  อยู่ระหว่างดำเนินการ  3  เรื่อง

  • เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ/การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ  : ไม่มี
  • เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  : ไม่มี
 
 
ว/ด/ป ที่รับ เรื่อง ผลการดำเนินการ
11 ต.ค. 60 ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หน้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
24 พ.ย. 60 ถนนบริเวณข้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ดำเนินการแล้ว
6 ก.พ. 61 ฟาร์มเลี้ยงสุกรของนางสมกิจ ไกรเลิศ ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และส่งกลิ่นเหม็น ดำเนินการแล้ว
15 ก.พ. 61 ลานเททรัพย์ธนาไพศาลเปิดกิจการถึงช่วงเวลา 24.00 น. และมีรถบรรทุกเข้า-ออกตลอดทั้งวัน สร้างความเดือดร้อนแก้ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการแล้ว
22 ก.พ. 61 ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารในหมู่บ้าน(279/2 หมู่ 8) ดำเนินการแล้ว
13 มี.ค. 61 ให้ตรวจสอบที่สาธารณะตามโฉนดเลขที่ 6570 เนื่องจากมีคนบุกรุกสร้างบ้านในที่สาธารณะ ดำเนินการแล้ว
11 เม.ย. 61 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายเจริญ สุขศรีเมืองขุดถนนเป็นคลอง ไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกบ้านพักได้ ดำเนินการแล้ว
11 เม.ย. 61 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบริษัทเหนือคลองซีแพ็ค ใช้ถนนสายหนองพูด (หมู่ที่ 3-7) ในการบรรทุกเข้า-ออก ทำให้ถนนชำรุด ดำเนินการแล้ว
3 พ.ค. 61 โรงงานขนมจีนวิชัยดิษฐ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากน้ำเสีย ดำเนินการตรวจสอบ และให้คำแนะนำ อยู่ระหว่างผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหา
 
 
 
 
 
 
 

-2-

 
 
 
15 พ.ค. 61 ถนนด้านซ้ายมือเยื้องกับโรงเรียนคลองใหญ่ ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ดำเนินการแล้ว
17 พ.ค. 61 ร้านรับซื้อของเก่าของนายธวัชชัย นวลปาน กองเศษวัสดุของเก่าออกมาที่ไหล่ทาง ประชาชนสัญจรไป-มา ไม่สะดวก ดำเนินการแล้ว
8 มิ.ย. 61 แคมป์คนงานพม่าบริษัท S.C.M.B. ปล่อยน้ำเสียลงแอ่งน้ำส่วนบุคคล ดำเนินการแล้ว
27 มิ.ย. 61 ขอความอนุเคราะห์ให้สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่บ้านนาเขาไฟไหม้ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 ส.ค. 61 ขอความช่วยเหลือเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนัก น้ำกัดเซาะตลิ่งถึงบ้านพักอาศัย (หมู่ที่ 6) ขอความอนุเคราะห์ไปยังโครงการชลประทานกระบี่
24 ส.ค. 61 น้ำประปาภายในหมู่บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 6 ไม่ไหล ดำเนินการแล้ว