โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
พันธกิจของอบต.ทับปริก

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
2. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียง
4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
5. ยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริการประชาชน
7.ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบ
8. สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
9. พัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท ทุกระดับเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
 แนวทางการพัฒนา                                                                                                           
1.การพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรแบบอย่างยืน
3.พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน
4.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตและทั่วถึง
5.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
  1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2.ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
  3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  4.ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5.ด้านการเมืองการบริหาร
  6.ด้านการศึกษาและการกีฬา