โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
ที่  552 / ๒๕๖๑
เรื่อง   กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด
…………………………………….…

                   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ (ก.อบต. จังหวัดกระบี่) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๔๕  จึงให้ยกเลิกคำสั่ง ที่  384/๒๕๖1  ลงวันที่  26 กรกฎาคม  ๒๕๖1  เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนักงานปลัดปฏิบัติงานใหม่  ดังนี้
 
  1.  ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑.๑  นายประพิศ   มากสิน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานอื่นๆ ที่กฎหมาย หรือคำสั่ง ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ
-  เรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
                             -  เรื่องที่ต้องรายงานอำเภอ   จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
                             -  เรื่องที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่ระบุไว้ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                             -  เรื่องที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือ ยกเลิก  แก้ไข
                             -  เรื่องซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นเป็นปัญหา  หรือเป็นกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  พบว่าเป็นปัญหา
                             -  เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
                             -  เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
                         ๑.๒  นางรัชนพ  ศิริเพชร  ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก             (นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก   ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกให้เป็นตามนโยบายและอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
                             -  เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล           กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และจังหวัด
 
/เรื่องที่กฎหมาย...
 
 

-2-

 
-  เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ระบุไว้ให้เป็นอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                             -  เรื่องซึ่งหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้อำนาจบังคับบัญชา
                             -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน  เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                             -  เรื่องในหน้าที่ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                             -  สรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กข ๔๑๙๒ กบ.
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน 
   กท ๕๑๘๓ กบ.
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน 
   บท ๓๙๐๒ กบ.  
                             -  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน         
                                บฉ ๖๔๕๑ กบ.
                             -  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน   ๘๑–๓๐๗๕ กบ.
.                           -  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน   ๘๐-๘๖๙๑ กบ.
                             -  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน   กตต ๗๒๐ กบ.
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน   กวษ ๖๘๖ กบ.
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน   กมษ ๑๓๑ กบ.
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน   ขกว ๖๐๗ กบ.
-  เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   (๒)  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้  มอบหมายให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
 
                   (๓) ในส่วนของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมายให้ นางวาสนา  วรรณเพ็ชร์ ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑)  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นชอบ สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดการระบบงาน งานการเงินบัญชี งานพัสดุ การจัดพิมพ์และเอกสารแจกจ่าย งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่อง เตรียมการสำหรับ
 
/การประชุม…
 
 

-3-

 
      การประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานประชุมและงานอื่น งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ความที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการดำเนินนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย รวมทั้งราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ ฝ่าย ๕ งาน ดังนี้
๓.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป มอบหมายให้นางสายสุนี  ชูดำ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ มีหน้าที่ดูแลงาน ๔ งานดังนี้
  ๓.๑.๑ งานบริหารงานบุคคล
        ๑. นางเพ็ญจิรา  สุพรรณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี้
     ๑) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ
     ๒) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
     ๓) งานการพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรม  การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
     ๔) งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเครื่องราชย์ต่างๆ
     ๕) งานทะเบียนประวัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  พนักงานจ้าง
     ๖) งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
     ๗) งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
     ๘) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๒ งานสารบรรณ
     ๑. นางสาวอำภา  มากสิน  ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ อบต.
๒) ปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านทางระบบ Internet และระบบคอมพิวเตอร์
๓) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต. ผ่านทางวารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และผ่านทาง Internet
๔) วางแผนและกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านต่าง ๆ
๕) รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ทับปริก
๖) ปฏิบัติงานด้านการบริการ ช่วยเหลือ แนะนำ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ และสำรวจ รวบรวมข้อมูลและท่าทีของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
 
/7) ดูแลและ
 
 

-4-

 
๗) ดูแลและรับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและแขกของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 ๘) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
. นางพรทิพย์   รักเกื้อ  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) งานด้านงานธุรการและงานสารบัญ การรับ-ส่งหนังสือ         
๒) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักงานปลัด
๓) บันทึกข้อมูลของสำนักงานปลัดและหนังสือรับรองต่าง ๆ
๔) ดูแลและรับรองแขกของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๕) ช่วยเหลือดูแลการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมและสัมมนาต่างๆ
๖) ช่วยเหลือดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๗) จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นของงานใด
๘) จดบันทึกรายงานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ของ อบต.
๙) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นายพรเทพ  สุพิณรัตน์   ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  มีหน้าที่ดังนี้
๑) ขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน กท ๕๑๘๓ กบ. 
๒) ดูแลรักษาความสะอาด  ซ่อมบำรุงและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้พร้อมสำหรับใช้งาน
๓) ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดและนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
๔) ดูแลรักษาความสะอาด รถยนต์ส่วนกลาง อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
๕) ขับรถน้ำเอนกประสงค์ ในกรณี พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖) ขับรถบรรทุกขยะ ในกรณี พนักงานขับรถยนต์ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๗) นำรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท ๕๑๘๓ กบ. ออกปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ น. และนำเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรถของ อบต. เวลา ๑๖.๓๐  พร้อมล็อคให้เรียบร้อย หากมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวให้แจ้ง ปลัด อบต.ทราบ
๘) จัดส่งหนังสือและเอกสารของส่วนราชการต่าง ๆ
๔. นางสาวบุญศรี  ณ ระนอง  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) งานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ และจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆ
๒) ถ่ายเอกสารต่าง ๆ 
 
/3) ดูแลและ...
 
 

-5-

 
๓) ดูแลและรับรองคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและแขกของคณะผู้บริหารและปลัด อบต.
๔) บริการน้ำดื่มต้อนรับแก่ผู้มาติดต่อราชการ
๕) จัดเตรียมอาหารและหรือเครื่องดื่มพร้อมบริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น หรือหน่วยงานอื่นขอใช้สถานที่
๖) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายของสำนักงานปลัด
๗) ช่วยเหลือดูแลการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมและสัมมนาต่างๆ
๘) ช่วยเหลือดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๙) จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นของงานใด
๑๐) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นางสาวสุจิตรา  บุญฤทธิ์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานควบคุมดูแลการซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์ของสำนักงานปลัด
๒) งานเกี่ยวกับพัสดุของสำนักงานปลัด ในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนกงานปลัด
๓) งานควบคุมการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานปลัด
๔) จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานปลัด กรณีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. นายปริญญา  สมมาตย์  ตำแหน่งนักการ  มีหน้าที่ดังนี้ 
๑) ดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เรียบร้อยและสวยงาม
๒) ถ่ายเอกสารต่าง ๆ 
๓) ดูแลและรับรองคณะผู้บริหารและแขกของผู้บริหาร
๔) จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น หรือหน่วยงานอื่นขอใช้สถานที่
๕) เปิด-ปิด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
๖) บริการน้ำดื่มต้อนรับแก่ผู้มาติดต่อราชการ
๗) จัดเตรียมอาหารและหรือเครื่องดื่มพร้อมบริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น หรือหน่วยงานอื่นขอใช้สถานที่
๘) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
/3.1.3…
 
 
 
 

-6-

 
๓.๑.๓ งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
     ๑. นางสายสุนี  ชูดำ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒  มีหน้าที่ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง
๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางสาวอำภา  มากสิน  ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ การเลือกตั้ง
๒) ปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านทางระบบ Internet และระบบคอมพิวเตอร์
๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๔  งานกิจการสภา
. นางเพ็ญจิรา  สุพรรณ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน   มีหน้าที่ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมสภา อบต.
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอำนวยการและประสานงาน
๕) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
.๒  งานนโยบายและแผน
๑.  นางสาววิภารัตน์  ชัยชนะ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน  มีหน้าที่ดังนี้
๑) งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓) งานอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ
๔) งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
๕) งานควบคุมภายใน
๖) งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๗) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๓ งานกฎหมายและคดี
 ๑. นางสาวพิมพ์นิดา  พงศ์วรางค์กูร ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน  มีหน้าที่ดังนี้
 
/1) จัดทำร่าง...
 
 

-7-

 
๑) จัดทำร่างข้อบัญญัติตำบลตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒) งานดำเนินการรับ –ดำเนินการเรื่องร้องเรียน –ร้องทุกข์
๓) งานดำเนินการทางคดีแพ่ง  คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
๔) งานตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบล  ก่อนการบังคับใช้
๕) งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
6) งานเศรษฐกิจชุมชน
   - การทำสัญญายืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
   - การติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระและการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
7) งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๓.๔ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
  ๑.นายศานิตย์  คลองรั้ว  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน   มีหน้าที่ดังนี้
๑) งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ
๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๓) งานพัฒนาชุมชน ในการอำนวยความสะดวกและประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
๔) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   
๕) ให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม และส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๖) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทางการรวมกลุ่มอาชีพ
๗) งานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
   - การเสนอโครงการและคำร้องขอกู้เงิน
๘) กำกับดูแลงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
๙) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๓.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        ๑.  นายศานิตย์  คลองรั้ว  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน   มีหน้าที่ดังนี้
๑) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
      ๒) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
๔) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
/2. นายเดชา...
 

 -8-
 

. นายเดชา  ตันเลียง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ดังนี้
๑) ช่วยเหลืองานป้องกันและระงับอัคคีภัย
      ๒) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) ช่วยเหลืองานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
๔) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นายอานนท์  สุขกุล  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   มีหน้าที่ดังนี้
๑)  ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๔๕๑ กบ. พร้อมดูแลรักษาทำความสะอาดเดือนละ ๑ ครั้ง
๒) ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๔๕๑ กบ. ให้เป็นไปตามที่กำหนดและนำรถเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
๓) นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๔๕๑ กบ. ออกปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ น. และนำเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรถของ อบต. เวลา ๑๖.๓๐  พร้อมล็อคให้เรียบร้อย หากมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวให้แจ้ง ปลัด อบต.ทราบ
๔) ขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน กข ๔๑๙๒ กบ. ดูแลรักษาความสะอาด  ซ่อมบำรุงและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้พร้อมสำหรับใช้งาน ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดและนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด และนำเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรถของ อบต.เวลา ๑๖.๓๐ พร้อมล็อคให้เรียบร้อย
๕) ขับรถบรรทุกขยะ ในกรณีที่พนักงานขับรถบรรทุกขยะไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.นายวิชัย  ท­องปรุง ตำแหน่งคนงานทั่วไป  มีหน้าที่ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
๒) ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
๓) ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม
๔)  ดูแลความสะอาดโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาสวนหน้าและหลังที่ทำการ อบต. ให้สวยงาม
๕) ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้โดยรอบที่ทำการ อบต. ให้สวยงาม
๖) ถ่ายเอกสารต่าง ๆ
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          ๓.๖  งานส่งเสริมการเกษตร 
๑. นายศานิตย์  คลองรั้ว  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน  มีหน้าที่ดังนี้
๑) งานส่งเสริมการเกษตร
๒) งานส่งเสริมปศุสัตว์
๓) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
/3.7 งานสาธารณสุข...
 

-9-


๓.๗  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. นางวาสนา  วรรณเพ็ชร์  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไปต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน รับผิดชอบงานดังนี้
๑) งานรักษาความสะอาด
๒. นางสายสุนี  ชูดำ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไปต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒  รับผิดชอบงานดังนี้
๑) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นางสาวพิมพ์นิดา  พงศ์วรางค์กูร ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี้
๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๒)งานยาเสพติดด้านบำบัดฟื้นฟู
๔. นายศานิตย์  คลองรั้ว  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑  รับผิดชอบงานดังนี้       
๑) งานสาธารณสุข
๒) งานยาเสพติดด้านการอบรม
๓) งานยาเสพติดด้านการป้องกันและปราบปราม
๕. นายวิเศษ  หิรัญ   ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่ดังนี้
๑) ขับรถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน ๘๑–๓๐๗๕ กบ.
๒) ดูแลรักษาความสะอาด  ซ่อมบำรุงและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะให้พร้อมสำหรับใช้งาน
๓) ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดและนำรถบรรทุกขยะเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
๔) นำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑–๓๐๗๕ กบ. ออกปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ น. และนำเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรถของ อบต. เวลา ๑๖.๓๐  พร้อมล็อคให้เรียบร้อย หากมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวให้แจ้ง ปลัด อบต. ทราบ
๕) ขับรถยนต์ส่วนกลาง ในกรณี พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖) ขับรถน้ำเอนกประสงค์ ในกรณี พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. นายศุภักษร  ชูสุวรรณ์   ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่ดังนี้
๑) ขับรถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๖๙๑ กบ.
๒) ดูแลรักษาความสะอาด  ซ่อมบำรุงและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะให้พร้อมสำหรับใช้งาน
๓) ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดและนำรถบรรทุกขยะเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
 
/4) นำรถ...
 
 

-10-

 
๔) นำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๖๙๑ กบ. ออกปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ น. และนำเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรถของ อบต.เวลา ๑๖.๓๐  พร้อมล็อคให้เรียบร้อย หากมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวให้แจ้ง ปลัด อบต.ทราบ
๕) ขับรถยนต์ส่วนกลาง ในกรณี พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖) ขับรถน้ำเอนกประสงค์ ในกรณี พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗. นายวิชาญ  นวลวิจิตร  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่ดังนี้ 
๑) มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
๒) การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ณ สถานที่รองรับขยะตามที่กำหนด
๓) เป็นผู้ช่วยในการบำรุง  รักษา  ทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๘. นายไพโรจน์  คงเมือง  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
๒) การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ณ สถานที่รองรับขยะตามที่กำหนด
๓) เป็นผู้ช่วยในการบำรุง  รักษา  ทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๙. นายจตุพล  เกิดสุข  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
๒) การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ณ สถานที่รองรับขยะตามที่กำหนด
๓) เป็นผู้ช่วยในการบำรุง  รักษา  ทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๐. นายบุญโชค  อุดมศรี  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
๒) การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ณ สถานที่รองรับขยะตามที่กำหนด
๓) เป็นผู้ช่วยในการบำรุง  รักษา  ทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๑. นายอุดม  อารินทร์  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
๒) การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ณ สถานที่รองรับขยะตามที่กำหนด

๓) เป็นผู้ช่วยในการบำรุง  รักษา  ทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ

  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
/ในการ...
 
 
 

-11-
 

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง  กรณีที่จะต้องให้นายกองค์การบริหาร     ส่วนตำบลลงนาม ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
 
                   ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน  ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด  ตามระเบียบ  อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้  หากมีอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทันที
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑
 
 
 

(นายประพิศ   มากสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สำเนาคู่ฉบับ-
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
ที่  552 / ๒๕๖๑
เรื่อง   กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด
…………………………………….…
                   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ (ก.อบต. จังหวัดกระบี่) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๔๕  จึงให้ยกเลิกคำสั่ง ที่  384/๒๕๖1  ลงวันที่  26 กรกฎาคม  ๒๕๖1  เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนักงานปลัดปฏิบัติงานใหม่  ดังนี้
 
  1.  ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑.๑  นายประพิศ   มากสิน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานอื่นๆ ที่กฎหมาย หรือคำสั่ง ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ
-  เรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
                             -  เรื่องที่ต้องรายงานอำเภอ   จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
                             -  เรื่องที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่ระบุไว้ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                             -  เรื่องที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือ ยกเลิก  แก้ไข
                             -  เรื่องซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นเป็นปัญหา  หรือเป็นกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  พบว่าเป็นปัญหา
                             -  เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
                             -  เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
                         ๑.๒  นางรัชนพ  ศิริเพชร  ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก             (นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก   ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกให้เป็นตามนโยบายและอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
                             -  เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล           กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และจังหวัด
 
/เรื่องที่กฎหมาย...
 
 
 
-2-
 
-  เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ระบุไว้ให้เป็นอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                             -  เรื่องซึ่งหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้อำนาจบังคับบัญชา
                             -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน  เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                             -  เรื่องในหน้าที่ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                             -  สรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กข ๔๑๙๒ กบ.
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน 
   กท ๕๑๘๓ กบ.
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน 
   บท ๓๙๐๒ กบ.  
                             -  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน         
                                บฉ ๖๔๕๑ กบ.
                             -  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน   ๘๑–๓๐๗๕ กบ.
.                           -  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน   ๘๐-๘๖๙๑ กบ.
                             -  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน   กตต ๗๒๐ กบ.
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน   กวษ ๖๘๖ กบ.
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน   กมษ ๑๓๑ กบ.
-  ควบคุมดูแลและอนุมัติการใช้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน   ขกว ๖๐๗ กบ.
-  เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   (๒)  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้  มอบหมายให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
 
                   (๓) ในส่วนของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มอบหมายให้ นางวาสนา  วรรณเพ็ชร์ ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑)  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นชอบ สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดการระบบงาน งานการเงินบัญชี งานพัสดุ การจัดพิมพ์และเอกสารแจกจ่าย งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่อง เตรียมการสำหรับ
 
/การประชุม…
 
 
-3-
 
การประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานประชุมและงานอื่น งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ความที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการดำเนินนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย รวมทั้งราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ ฝ่าย ๕ งาน ดังนี้
๓.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป มอบหมายให้นางสายสุนี  ชูดำ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ มีหน้าที่ดูแลงาน ๔ งานดังนี้
  ๓.๑.๑ งานบริหารงานบุคคล
        ๑. นางเพ็ญจิรา  สุพรรณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี้
     ๑) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ
     ๒) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
     ๓) งานการพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรม  การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
     ๔) งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเครื่องราชย์ต่างๆ
     ๕) งานทะเบียนประวัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  พนักงานจ้าง
     ๖) งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
     ๗) งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
     ๘) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๒ งานสารบรรณ
     ๑. นางสาวอำภา  มากสิน  ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ อบต.
๒) ปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านทางระบบ Internet และระบบคอมพิวเตอร์
๓) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต. ผ่านทางวารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และผ่านทาง Internet
๔) วางแผนและกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านต่าง ๆ
๕) รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ทับปริก
๖) ปฏิบัติงานด้านการบริการ ช่วยเหลือ แนะนำ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ และสำรวจ รวบรวมข้อมูลและท่าทีของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
 
/7) ดูแลและ
 
 
-4-
 
๗) ดูแลและรับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและแขกของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 ๘) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
. นางพรทิพย์   รักเกื้อ  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) งานด้านงานธุรการและงานสารบัญ การรับ-ส่งหนังสือ         
๒) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักงานปลัด
๓) บันทึกข้อมูลของสำนักงานปลัดและหนังสือรับรองต่าง ๆ
๔) ดูแลและรับรองแขกของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๕) ช่วยเหลือดูแลการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมและสัมมนาต่างๆ
๖) ช่วยเหลือดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๗) จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นของงานใด
๘) จดบันทึกรายงานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ของ อบต.
๙) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นายพรเทพ  สุพิณรัตน์   ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  มีหน้าที่ดังนี้
๑) ขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน กท ๕๑๘๓ กบ. 
๒) ดูแลรักษาความสะอาด  ซ่อมบำรุงและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้พร้อมสำหรับใช้งาน
๓) ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดและนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
๔) ดูแลรักษาความสะอาด รถยนต์ส่วนกลาง อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
๕) ขับรถน้ำเอนกประสงค์ ในกรณี พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖) ขับรถบรรทุกขยะ ในกรณี พนักงานขับรถยนต์ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๗) นำรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท ๕๑๘๓ กบ. ออกปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ น. และนำเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรถของ อบต. เวลา ๑๖.๓๐  พร้อมล็อคให้เรียบร้อย หากมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวให้แจ้ง ปลัด อบต.ทราบ
๘) จัดส่งหนังสือและเอกสารของส่วนราชการต่าง ๆ
๔. นางสาวบุญศรี  ณ ระนอง  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) งานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ และจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆ
๒) ถ่ายเอกสารต่าง ๆ 
 
/3) ดูแลและ...
 
 
-5-
 
๓) ดูแลและรับรองคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและแขกของคณะผู้บริหารและปลัด อบต.
๔) บริการน้ำดื่มต้อนรับแก่ผู้มาติดต่อราชการ
๕) จัดเตรียมอาหารและหรือเครื่องดื่มพร้อมบริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น หรือหน่วยงานอื่นขอใช้สถานที่
๖) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายของสำนักงานปลัด
๗) ช่วยเหลือดูแลการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมและสัมมนาต่างๆ
๘) ช่วยเหลือดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๙) จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นของงานใด
๑๐) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นางสาวสุจิตรา  บุญฤทธิ์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานควบคุมดูแลการซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์ของสำนักงานปลัด
๒) งานเกี่ยวกับพัสดุของสำนักงานปลัด ในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนกงานปลัด
๓) งานควบคุมการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานปลัด
๔) จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานปลัด กรณีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. นายปริญญา  สมมาตย์  ตำแหน่งนักการ  มีหน้าที่ดังนี้ 
๑) ดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เรียบร้อยและสวยงาม
๒) ถ่ายเอกสารต่าง ๆ 
๓) ดูแลและรับรองคณะผู้บริหารและแขกของผู้บริหาร
๔) จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น หรือหน่วยงานอื่นขอใช้สถานที่
๕) เปิด-ปิด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
๖) บริการน้ำดื่มต้อนรับแก่ผู้มาติดต่อราชการ
๗) จัดเตรียมอาหารและหรือเครื่องดื่มพร้อมบริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น หรือหน่วยงานอื่นขอใช้สถานที่
๘) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
/3.1.3…
 
 
 
 
-6-
 
๓.๑.๓ งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
     ๑. นางสายสุนี  ชูดำ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒  มีหน้าที่ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง
๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางสาวอำภา  มากสิน  ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ การเลือกตั้ง
๒) ปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านทางระบบ Internet และระบบคอมพิวเตอร์
๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๔  งานกิจการสภา
. นางเพ็ญจิรา  สุพรรณ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน   มีหน้าที่ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมสภา อบต.
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอำนวยการและประสานงาน
๕) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
.๒  งานนโยบายและแผน
๑.  นางสาววิภารัตน์  ชัยชนะ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน  มีหน้าที่ดังนี้
๑) งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓) งานอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ
๔) งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
๕) งานควบคุมภายใน
๖) งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๗) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๓ งานกฎหมายและคดี
 ๑. นางสาวพิมพ์นิดา  พงศ์วรางค์กูร ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน  มีหน้าที่ดังนี้
 
/1) จัดทำร่าง...
 
 
-7-
 
๑) จัดทำร่างข้อบัญญัติตำบลตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒) งานดำเนินการรับ –ดำเนินการเรื่องร้องเรียน –ร้องทุกข์
๓) งานดำเนินการทางคดีแพ่ง  คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
๔) งานตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบล  ก่อนการบังคับใช้
๕) งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
6) งานเศรษฐกิจชุมชน
   - การทำสัญญายืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
   - การติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระและการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
7) งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๓.๔ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
  ๑.นายศานิตย์  คลองรั้ว  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน   มีหน้าที่ดังนี้
๑) งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ
๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๓) งานพัฒนาชุมชน ในการอำนวยความสะดวกและประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
๔) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   
๕) ให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม และส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๖) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทางการรวมกลุ่มอาชีพ
๗) งานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
   - การเสนอโครงการและคำร้องขอกู้เงิน
๘) กำกับดูแลงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
๙) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๓.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        ๑.  นายศานิตย์  คลองรั้ว  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน   มีหน้าที่ดังนี้
๑) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
      ๒) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
๔) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
/2. นายเดชา...
 
 
 
-8-
 
. นายเดชา  ตันเลียง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ดังนี้
๑) ช่วยเหลืองานป้องกันและระงับอัคคีภัย
      ๒) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) ช่วยเหลืองานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
๔) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นายอานนท์  สุขกุล  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   มีหน้าที่ดังนี้
๑)  ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๔๕๑ กบ. พร้อมดูแลรักษาทำความสะอาดเดือนละ ๑ ครั้ง
๒) ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๔๕๑ กบ. ให้เป็นไปตามที่กำหนดและนำรถเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
๓) นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๔๕๑ กบ. ออกปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ น. และนำเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรถของ อบต. เวลา ๑๖.๓๐  พร้อมล็อคให้เรียบร้อย หากมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวให้แจ้ง ปลัด อบต.ทราบ
๔) ขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน กข ๔๑๙๒ กบ. ดูแลรักษาความสะอาด  ซ่อมบำรุงและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้พร้อมสำหรับใช้งาน ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดและนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด และนำเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรถของ อบต.เวลา ๑๖.๓๐ พร้อมล็อคให้เรียบร้อย
๕) ขับรถบรรทุกขยะ ในกรณีที่พนักงานขับรถบรรทุกขยะไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.นายวิชัย  ท­องปรุง ตำแหน่งคนงานทั่วไป  มีหน้าที่ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
๒) ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
๓) ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม
๔)  ดูแลความสะอาดโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาสวนหน้าและหลังที่ทำการ อบต. ให้สวยงาม
๕) ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้โดยรอบที่ทำการ อบต. ให้สวยงาม
๖) ถ่ายเอกสารต่าง ๆ
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          ๓.๖  งานส่งเสริมการเกษตร 
๑. นายศานิตย์  คลองรั้ว  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน  มีหน้าที่ดังนี้
๑) งานส่งเสริมการเกษตร
๒) งานส่งเสริมปศุสัตว์
๓) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
/3.7 งานสาธารณสุข...
 
-9-
๓.๗  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. นางวาสนา  วรรณเพ็ชร์  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไปต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  ทำหน้าที่หัวหน้างาน รับผิดชอบงานดังนี้
๑) งานรักษาความสะอาด
๒. นางสายสุนี  ชูดำ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไปต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  ๐๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒  รับผิดชอบงานดังนี้
๑) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นางสาวพิมพ์นิดา  พงศ์วรางค์กูร ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี้
๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๒)งานยาเสพติดด้านบำบัดฟื้นฟู
๔. นายศานิตย์  คลองรั้ว  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑  รับผิดชอบงานดังนี้       
๑) งานสาธารณสุข
๒) งานยาเสพติดด้านการอบรม
๓) งานยาเสพติดด้านการป้องกันและปราบปราม
๕. นายวิเศษ  หิรัญ   ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่ดังนี้
๑) ขับรถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน ๘๑–๓๐๗๕ กบ.
๒) ดูแลรักษาความสะอาด  ซ่อมบำรุงและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะให้พร้อมสำหรับใช้งาน
๓) ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดและนำรถบรรทุกขยะเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
๔) นำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑–๓๐๗๕ กบ. ออกปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ น. และนำเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรถของ อบต. เวลา ๑๖.๓๐  พร้อมล็อคให้เรียบร้อย หากมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวให้แจ้ง ปลัด อบต. ทราบ
๕) ขับรถยนต์ส่วนกลาง ในกรณี พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖) ขับรถน้ำเอนกประสงค์ ในกรณี พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. นายศุภักษร  ชูสุวรรณ์   ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่ดังนี้
๑) ขับรถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๖๙๑ กบ.
๒) ดูแลรักษาความสะอาด  ซ่อมบำรุงและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะให้พร้อมสำหรับใช้งาน
๓) ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามที่กำหนดและนำรถบรรทุกขยะเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
 
/4) นำรถ...
 
 
-10-
 
๔) นำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๖๙๑ กบ. ออกปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ น. และนำเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรถของ อบต.เวลา ๑๖.๓๐  พร้อมล็อคให้เรียบร้อย หากมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวให้แจ้ง ปลัด อบต.ทราบ
๕) ขับรถยนต์ส่วนกลาง ในกรณี พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖) ขับรถน้ำเอนกประสงค์ ในกรณี พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗. นายวิชาญ  นวลวิจิตร  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่ดังนี้ 
๑) มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
๒) การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ณ สถานที่รองรับขยะตามที่กำหนด
๓) เป็นผู้ช่วยในการบำรุง  รักษา  ทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๘. นายไพโรจน์  คงเมือง  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
๒) การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ณ สถานที่รองรับขยะตามที่กำหนด
๓) เป็นผู้ช่วยในการบำรุง  รักษา  ทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๙. นายจตุพล  เกิดสุข  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
๒) การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ณ สถานที่รองรับขยะตามที่กำหนด
๓) เป็นผู้ช่วยในการบำรุง  รักษา  ทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๐. นายบุญโชค  อุดมศรี  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
๒) การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ณ สถานที่รองรับขยะตามที่กำหนด
๓) เป็นผู้ช่วยในการบำรุง  รักษา  ทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๑. นายอุดม  อารินทร์  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
๒) การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย ณ สถานที่รองรับขยะตามที่กำหนด
๓) เป็นผู้ช่วยในการบำรุง  รักษา  ทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
/ในการ...
 
 
 
-11-
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง  กรณีที่จะต้องให้นายกองค์การบริหาร     ส่วนตำบลลงนาม ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
 
                   ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน  ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด  ตามระเบียบ  อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้  หากมีอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทันที
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑
 
 
 

(นายประพิศ   มากสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก