โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
โครงสร้างพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก

โครงสร้างสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางรัชนพ     ศิริเพชร             ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  (นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)
นางวาสนา   วรรณเพ็ชร์          ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานบริหารงานทั่วไป

นางสายสุณีย์          พิพัฒน์ผล            ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป       
นางเพ็ญจิรา            สุพรรณ               ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ     
นางสาวอำภา          มากสิน                ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางพรทิพย์             รักเกื้อ                 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวบุญศรี         ณ ระนอง             ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนุชนาฎ       ภูมิไชยา               ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอานนท์             สุขกุล                 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
นายปริญญา            สมมาตย์              ตำแหน่งนักการ
นายวรรณะ              แก้วน้ำพุด            ตำแหน่งคนงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

นางวิภารัตน์  ชุมจันทร์             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานกฎหมายและคดี

           -ว่าง-                           ตำแหน่งนิติกร ปก./ชก.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเดชา       ตันเลียง                   ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
นายพรเทพ    สุพิณรัตน์                 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายวิชัย        ทองปรุง                   ตำแหน่งคนงานทั่วไป
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นายศานิตย์      คลองรั้ว               ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    -- ว่าง ----                                 ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล  ปก./ชก.
นายวรรณะ         แก้วน้ำผุด             ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
นายศุภักษร       ชูสุวรรณ์                ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
นายจตุพล         เกิดสุข                  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
นายไพโรจน์      คงเมือง                 ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
นายวิชาญ         นวลวิจิตร              ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
นายบุญโชค      อุดมศรี                  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
นายอุดม            อารินทร์               ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
นายดำรงค์เกียรติ์  นวลวิจิตร             ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

โครงสร้างกองคลัง

 
นางสายใจ  คงสุข                   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานการเงิน

นางศุภวรรณ  เกิดสุข               ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
งานการบัญชี

       -- ว่าง --                            ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางเบ็ญจา             นวลวิจิตร               ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางจุรีย์                  เกิดสุข                 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเพ็ญฤดี      บุตรครุธ                  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายวิเชียร              นวลวิจิตร               ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ
                ---ว่าง---                            ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางณาตยา      มากสิน                 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางบุญศรี        สังคำ                   ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

โครงสร้างกองช่าง

 
นายศราวุธ  เชื้อหอม               ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานก่อสร้าง

นายวีรยุทธ          นคราวงศ์               ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญการ
นายสนธยา          บุตรครุธ                ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวสุจิตรา     บุญฤทธิ์                 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
งานออกแบบและควบคุมอาคาร

นายประเทือง  สุขกุล               ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
งานประสานสาธารณูปโภค

 -- ว่าง --                                             ตำแหน่งนายช่างโยธา  
นายวริศว์                 แก้วทอง                 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสมถวิล              รักเกื้อ                    ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา
นายทรงวุฒิ             เอ่งฉ้วน                   ตำแหน่งคนงานทั่วไป

โครงสร้างส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายชนม์วิทย์  จินาวงศ์                  ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา 6)
งานบริหารงานการศึกษา

นางจุรีรัตน์          จินาวงศ์                    ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
นางพิมพร           ตั้นซ้วน                     ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
นางดรุณี             หอมทรัพย์                 ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
นางภัทราภรณ์    เนื้อนุ้ย                       ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.1
นางเยาวนิตย์      เวสพันธ์                    ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก   คศ.1
นางกัลยา            นิจถาวร                    ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย
นางรัตนา             กลับฉิ่ง                    ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุดา        อินทรพรหม               ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรกุล                  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาภรณ์   จินาวงศ์                        ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวฐิตินันท์        สันติพิทักษ์       ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุวิมล           พรมแก้ว          ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ