โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
นโยบายการบริหารหารของคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
 
นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทับปริก
 
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของตาบลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งการเป็นศูนย์กลางในการบริหารทุกด้านดังนี้
1.1 มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ต่อความต้องการของประชาชน
1.2 ปรับปรุงถนนทุกสายในตาบลทับปริก และดาเนินการเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตบางส่วน และดาเนินการจัดสร้างเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุม เพื่อความสะดวกต่อการสัญจรและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในตาบลทับปริก
1.3 ปรับปรุงขยายบริการไฟฟูาสาธารณะแสงสว่างให้คลอบคลุมทั่วถึงรวมถึงการประสานงานกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
1.4 ปรับปรุงและจัดให้มีน้าประปาแก่ประชาชน ในเขตตาบลทับปริก ให้อย่างทั่วถึง
 
2. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการขายตัวทางเศรษฐกิจระดับชุมชน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกฝุาย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนดังนี้
2.1 มุ่งเสริมสร้าง กลุ่มการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
2.2 มุ่งเสริมสร้างและสนับสนุน ภาวะผลักดัน ให้มีขบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จาหน่ายสินค้าของชุมชน
 
3. นโยบายด้านพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชน ในเขตตาบลทับปริก ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
3.1 พัฒนาระดับการศึกษา การเตรียมความพร้อมระดับเด็กปฐมวัย จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบล เพื่อเปูาหมายการพัฒนาเตรียมความพร้อมระดับเด็กปฐมวัย เพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 34
3.2 ในด้านการศึกษา การอบรม และสร้างรากฐานทางคุณธรรมเพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย
3.3 ส่งเสริมสาธารณสุข และการอนามัยแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างโอกาส ให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการปูองกัน และดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเองและครอบครัว
3.4 ให้การสงเคราะห์สนับสนุนคนชราที่ยากไร้และผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพที่ดีรวมทั้งได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3.5 สนับสนุนส่งเสริมจิตสานึกในชุมชนให้รักถิ่นที่อยู่อาศัย และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท ทุกระดับให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของประชาชนและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา
3.7 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมมือกันเผยแพร่รักษาสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นสืบไป
3.8 ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา เพื่อให้ประชาชนตระหนัก ความสาคัญในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ สืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป
3.9 พัฒนาการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนในตาบลทับปริก ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 ส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียนนักศึกษาในการฝึกอบรมใฝุความรู้นอกสถานที่
3.11 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูบาบัดและปูองกันให้กับเยาวชน กลุ่มเสี่ยงในด้านยาเสพติด
 
4. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
4.1 มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน และพื้นที่สีเขียวจากการพัฒนา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของประชาชนในเขตตาบลทับปริก
4.2 มุ่งพัฒนาตาบลให้ปราศจากมลภาวะขยะ ด้วยการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ มุ่งรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ในเขตตาบลทับปริก
4.3 มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ในเขตตาบลทับปริก
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของชุมชน
4.5 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ในการรักษาแหล่งน้า คู คลอง ภายในตาบลทับปริกไม่ให้ตื้นเขิน
 
5. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 35
พัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550 ที่ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองท้องถิ่น ให้ความอิสระแก่ท้องถิ่นในการกาหนดนโยบาย การบริหาร การเงินการคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น ขององค์การบริหารส่วนตาบลตลอดจนเสริมสร้างจิตสานึกของพนักงานองค์การบริหาร ส่วนตาบลและลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจดังนี้
5.1 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงาน และลูกจ้างให้มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี รับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชน ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบ ความโปร่งใส และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมือง และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ก่อให้เกิดความเป็นท้องถิ่นมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
5.4 มุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความรู้ ความก้าวหน้าในวิทยาการสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม อปพร.ภายในตาบลทับปริกให้สามารถดาเนินการในการปูองกันสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.6 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทับปริกให้ได้รับการศึกษาต่อ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 
6. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
การส่งเสริมและการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเสริมสร้างรายได้ แก่ประชาชนทั้งทางตรง และทางอ้อม อันเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์
การกาหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่กล่าวมานั้นได้วางอยู่ บนพื้นฐานความเป็นจริง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถดาเนินนโยบายจนบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ได้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องยึดถือและให้ความสาคัญกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเปูาหมาย ดังนี้
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 36
1.บริหารงานท้องถิ่น โดยการใช้หลักธรรมาภิบาล
2.เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ได้แก่ การปฏิบัติราชการที่มีเปูาหมายเพื่อให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
3.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผล ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากรในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้
4.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐได้แก่ การปฏิบัติราชการให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลกาหนดเปูาหมาย แผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่ต้องใช้แต่ละงานหรือโครงการ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเที่ยงธรรม และเปิดเผย ให้เป็นที่ยอมรับทั่วกัน
5.ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ได้แก่การจัดให้มีการกระจายอานาจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือดาเนินการอื่นใด ได้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอน การปฏิบัติราชการทั้งการกาหนดหลักเกณฑ์ควบคุม ติดตามและกากับดูแลด้วย
6.ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้แก่ การกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติทราบทั่วกัน
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอได้แก่ จัดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ