โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
link website ทั่วไป
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน