โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
link website ทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก