โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ที่อยู่ 171 ม.6 ต. ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 เบอร์โทรติดต่อ 075-701-862 แฟ็กซ์ 075-701-863
โทรศัพท์ 075-701-862 , โทรสาร 075-701-863
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ติดต่ออบต.ทับปริก
1. ฝ่ายบริหาร - นายก อบจ.กระบี่ 075-701862
• หน้าห้องนายกอบจ.กระบี่ 075-600281 หรือต่อ 105
• ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 075-600281 หรือต่อ 105
2. สำนักปลัดฯ - 075-701862 โทรสาร 075-701863
• หัวหน้าสำนักปลัดฯ 075-701862ต่อ 102
• ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 075-701862ต่อ 101
• ฝ่ายนโยบายและแผน 075-701862ต่อ 101
• ธุรการ 075-701862ต่อ 101
• งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 075-701862ต่อ 101
3. กองการศึกษาฯ - 075-701862
• ผอ.กองการศึกษา 075-701862 ต่อ 107
4. กองคลัง – 075-701862
• ผอ.กองคลัง 075-701862 ต่อ 103
• ฝ่ายบัญชี 075-701862 ต่อ 106
• จัดเก็บรายได้ ต่อ 441
5. กองช่าง
• ผอ.กองช่าง 075-701862 ต่อ 104
แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก