โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
link website ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
   วันนี้ 14 ส.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นายจำเริญ นวลวิจิตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายประพิศ มากสิน นายกอบต.ทับปริก ส.อบต.ส่วนตำบล ปลัดอบต.ทับปริก หน.ส่วนราชการอบต.ทับปริก ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2563 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเร
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-08-14
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
   อบต.ทับปริก นำโดยนายประพิศ มากสิน นายกอบต.ทับปริก มอบหมายให้นายสุเทพ เพ็ชรรักษ์ รองนายกอบต.ทับปริกเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสานพลังประชารัฐ ประจำปี 2563“กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP” โดยมีนางวาสนา วรรณเพ็ชร์ หน.สำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับเกษตรกรผู้สนใจที่ต้องการผลิตสินค้า GAP เข้าร่วม จำนวน 30 คน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.กระบี่ และนายชัยวุฒิ เหมทานนท์ เกษตรกรต้นแบบ ต.ทับปริก เพื่อให้ความรู
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-08-14
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก โดยนายประพิศ มากสิน นายกอบต.ทับปริก มอบหมายให้ นายเอกราช เกิดสุข รองนายกอบต.ทับปริก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 “กิจกรรมการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนและการจัดตั้งธนาคารขยะ”โดยมีนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดอบต.ทับปริก กล่าวรายงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนและภายในชุมชน ลดการนำส่งขยะเข้าสู่การจัดการของภาครัฐและเป็นแนวทางในการจัดการธนาคารขยะขึ้นภายในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชา วันศุกร์ ผญ.บ้านใหนหนัง ประ
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-08-11
ประชุมสภาอบต.ทับปริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วันนี้ 10 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-08-10
โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสานพลังประชารัฐ กิจกรรมการสร้างแบรนเนอร์
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นำโดยนายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ได้มอบหมายให้นายศานิตย์ คลองรั้ว นักพัฒนาชุมชน จัดโครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสานพลังประชารัฐ กิจกรรมการสร้างแบรนเนอร์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการออกแบบแบรนเนอร์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับการขายผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โดยมีเกษตรกรต้นแบบตำบลทับปริกและเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.ตำบลทับป
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-08-04
ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข จ.กระบี่
   นายกประพิศ มากสิน นายกอบต.ทับปริก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจ.กระบี่ (คปสจ) เพื่อร่วมรับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ในการดำเนินงานตำบล Long Term Care ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 วันนี้ 4 ส.ค. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-08-04
“กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก (Click in-Tubprik)”ครั้งที่ 10
   28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.ทับปริก ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสาฯ ร่วมโครงการกระบี่เมืองสะอาด “กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก (Click in-Tubprik)”ครั้งที่ 10 โดยการเก็บขยะสองข้างทางถนนสายตลาดเก่า-ห้วยโต้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-07-31
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์ลงสู่แหล่งน้ำ ประจำปี 2563
   วันนี้ 23 ก.ค. 2563 เวลา 10.30 น ที่ท่าน้ำวัดคลองใหญ่ ม.6 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกจึงร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองกระบี่ วัดคลองใหญ่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทับปริก ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลทับปริก และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ทับปริก จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์ลงสู่แหล่งน้ำ ประจำปี 2563 จำนวน 70,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 68
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-07-23
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลทับปริก
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับนายชัยวุฒิ เหมทานนท์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ให้แกประชาชนที่สนใจ ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้แนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จสามารถติดต่อ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก โทร. 075-701862 2. นายชัยวุฒิ เหมทานนท์ โทร. 084-188-9993 3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ โทร. 075-656018
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-07-19
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ประชาชน เยาวชน และนักเรียน เข้าร่วม จำนวน 56 คน ที่ห้วยถ้ำเขาผึ้ง ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วันนี้ 17 ก.ค. 2563 เวลา 09.30 น. เพื่อประยุกต์ใช้เป็นคันกั้นน้ำหรือกำแพงช่วยในการป้องกันดินถล่ม น้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ หญ้าแฝก มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทำให้อุ้ม
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-07-17
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
   เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 และขอประกาศว่าจะบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-07-08
โครงการกระบี่เมืองสะอาด “กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก ครั้งที่ 9
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกนำโดยนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.ทับปริก ประชาชนในตำบลทับปริก และจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรม โครงการกระบี่เมืองสะอาด “กิจกรรมคลิ๊กอิน ถิ่นทับปริก ครั้งที่ 9 (Click in-Tubprik)” โดยเก็บขยะตลอดแนวถนนสองข้างทางที่ทำเป็นประจำทุกเดือน ให้มีความสะอาด สวยงาม น่ามอง แก่ผู้มาเยือนและชาวตำบลทับปริกให้มีความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลทับปริก วันนี้ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณสองข้างทางถนนสายตลาดเ
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-06-30
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ตำบลและ ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อบต.ทับปริก
   นายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก มอบหมายให้ นักวิชาการสุขาภิบาล อบต.ทับปริกร่วมประชุมกับคณะทำงานดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ตำบลและ ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อบต.ทับปริก เมื่อวันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 ณ ที่ทำการอบต.ทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-06-26
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตำบล
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลทับปริก กลุ่มแม่บ้านและสตรี เด็กและเยาวชนกลุ่มจิตอาสา กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในตำบลทับปริก ได้ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตำบล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ณ ป่าชุมชนถ้ำเขาผึ้ง ต.ทับปริก อ.เมื
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-06-26
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ กิจกรรมการสานตะกร้าจากทางปาล์มน้ำมัน
   เมื่อวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทับปริก ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ กิจกรรมการสานตะกร้าจากทางปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ประชาชนในตำบลทับปริกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ได้รับผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ค่าครองชีพที่เคยได้รับต้องลดน้อยลง ประกอบกับรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตรของประชาชนลดลงเนื่องจากราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำอีกทั้งในปัจจุบันเกษตรกรในตำบล
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-06-26


กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>