โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
สายด่วนนายก โทร 0858925345
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
link website ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
ทำบุญเลี้ยงเพลพระ
   วันนี้ 9 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นำโดย นายประพิศ มากสิน นายก อบต.ทับปริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิก อบต.ทับปริก คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับปริก ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ จำนวน 5 รูป เพื่อเป็นการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความสามัคคีและเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ผู้ร่วมทำบุญ
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-11-10
ศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปลูกพืชสมุนไพรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยนางเมธปิยา รักษ์ทอง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จำนวน 25 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสวนสมุนไพร ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถนำสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตามวิถีชีวิตพอเพียงและเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-11-10
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
   วันนี้ 5 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นายจำเริญ นวลวิจิตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 โดยมีนายเอกราช เกิดสุข นายสุเทพ เพ็ชรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกเข้าร่วม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประปี 2563 เรื่องขอความเห็นชอบขออนุญา
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-11-05
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
   เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. ที่บริเวณวัดคลองใหญ่ ม.6 และสะพานนาหนองหอย ม.5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยให้ความสะดวกจัดสถานที่ มีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในงานมีการแสดงจากชมรมเต้นแอโรบิค กศน.ตำบลทับปริก เพื่อสร้างความคึกครื้นให้แก่ผู้เข้ามาร่วมงาน ซึ่งมีทั้งเด็ก วัยกลางคน ผู้สูงอายุ มาพร้อมกันทั้งครอบครัว สำหรับงานลอยกระทงในปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการแพร
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-11-02
รณรงค์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
   รณรงค์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-10-30
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ครั้งที่ 1/2564
   วันนี้ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นายประพิศ มากสิน นายกอบต.ทับปริก มอบหมายให้นายเอกราช เกิดสุข รองนายอบต.ทับปริก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ท้องถิ่นอำเภอเมือง สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ คณะที่ปรึกษากองทุน กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน อาทิ
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-10-28
ประกาศงดกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
   ประกาศงดกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-10-26
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลทับปริก วันนี้ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก โดยมีผู้แทนกรรมการกองทุนฯ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ รพสต.บ้านคลองใหญ่ รพสต.บ้านทับปริก ตัวแทนผู้จัดการระบบการดูด้านสาธารณะสุข ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และพนักงานส่วนตำบลทับปริก เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุข สำหรับผู้สู
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-10-14
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
   วันนี้ 10 ต.ค. 2563 เวลา 9.30 น. นายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก มอบหมายให้ นายศานิตย์ คลองรั้ว นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ นางอัมพา หาญชนะ เป็นผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 10 ม.2 ต.ทับปริก ภายหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ โดย อบต.ทับปริกได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือต่อไป
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-10-09
ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
   ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-10-06
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
   วันนี้ 5 ต.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นำโดยนายประพิศ มากสิน ได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในการยกย่อง เชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ได้พิจารณาคัดเลือก นางสายใจ คงสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-10-05
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
   ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-10-02
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นำโดยนายประพิศ มากสิน นายกอบต.ทับปริก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางรัชนพ ศิริเพชร ปลัดอบต.ทับปริก เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นเข็มทิศนำชีวิตได
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-09-30
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปลูกพืชสมุนไพรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
   เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับปริก องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก โดยนายชนม์วิทย์ จินาวงค์ ผอ.กองการศึกษา จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปลูกพืชสมุนไพรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เยาวชน และเยาวชนที่สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถนำสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตามวิถีชีวิตพอเพียงและเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-09-22
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 ที่สำนักสงฆ์เทพประทาน ม.3 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ นำโดยนายประพิศ มากสิน นายกอบต.ทับปริก มอบหมายให้นายเอกราช เกิดสุข รองนายกอบต.ทับปริก เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น จัดทำทะเบียนทรัพยากรสัตว์ รวมทั้งทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ สร้างจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ดูแลพันธุ์ไม้ และให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.ทับปริก และประชาชนในท้องถิ่น เข้าใจเห็นความสำคัญของพันธุกรรม
วันที่อัพข่าวกิจกรรม : 2020-09-17


กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>