โทรศัพท์ 075-701-862

นายประพิศ มากสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
:: MAIN MENU อบต.ทับปริก
อำนาจหน้าที่ของอบต.
รายงานคณะบริหาร
รายงานสถานะการเงิน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
link website ทั่วไป
ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานแบบปัจจุบัน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ


2.1 สภาพทั่วไป
         2.1.1 ขนาดที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 171 ม.6 ตำบลทับปริก  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ ประมาณ 11 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 86 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,750  ไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็น    นิติบุคคล  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล      พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ.2539 โดยมีนายสุชาติ  ไสไทย เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรกและได้เปลี่ยนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง        โดยมี  นายโสภณ  ศรีจันทร์ เป็นนายกฯ คนแรก (พ.ศ.2547-2551) ปัจจุบัน  นายประพิศ  มากสิน  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก 
     
        2.1.2 อาณาเขตตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลหน้าเขา  อำเภอเขาพนม และตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก   
ทิศใต้             ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองกระบี่ (ตำบลกระบี่ใหญ่)  จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลกระบี่น้อย  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลไสไทย ตำบลเขาคราม ตำบลเขาทอง  จังหวัดกระบี่
 

ตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก


                 
น้ำตก  หมายถึง น้ำตกห้วยโต้ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธาร ที่หล่อเลี้ยงราษฎรในตำบลทับปริก

ภูเขา,ป่าไม้หมายถึง   ในตำบลทับปริกมีป่าไม้และภูเขาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำตกและพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ใช้อุ้มชูประชาชนในตำบลทับปริก

กระบี่ไขว้   หมายถึง    สัญลักษณ์ประจำจังหวัดกระบี่